A. Polityka anulowania

Wstęp

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BNF Barbinger Nutzfahrzeug Teile GmbH, Dinkelweg 6, 93092 Barbing, Niemcy, Tel.: +4994015398677, E-Mail: info@bnf-teile.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru szacuje się maksymalnie na ok. 100 euro za każdą taką sztukę w odniesieniu do takich towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być do nas odesłane normalnie pocztą (towary spedycyjne).

Za utratę wartości towaru będą Państwo musieli zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.

Na adres

BNF Barbinger Części do pojazdów użytkowych GmbH

Dinkelweg 6

93092 Barbing

Niemcy

E-mail: info@bnf-teile.de

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę dotyczącą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________

Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________

Adres konsumenta(ów)

________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania